Tag Archives: Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình

Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình

Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình Công-vụ Các Sứ-đồ 16:1-5 “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu …

Read More »