Tag Archives: Đức Tin Vâng Lời

Đức Tin Vâng Lời

  Đức Tin Vâng Lời Sáng-thế Ký 12:1-4 “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham làm gì? Chúa hứa …

Read More »