Tag Archives: Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng

Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng

Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng Mác 15:38-41 “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai ở bên chân thập tự của Chúa …

Read More »