Tag Archives: Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Con Đường Duy Nhất

Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Con Đường Duy Nhất

Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Con Đường Duy Nhất Rô-ma 4:16-17 “Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên người ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân sủng, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho …

Read More »