Tag Archives: Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi?

Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi?

  Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi? Công-vụ Các Sứ-đồ 19:13-20 “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã …

Read More »