Tag Archives: Đường Đi Đến La Mã—Công-vụ Các Sứ-đồ 25:1-12

Đường Đi Đến La Mã—Công-vụ Các Sứ-đồ 25:1-12

Đường Đi Đến La Mã Công-vụ Các Sứ-đồ 25:1-12 “Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. …

Read More »