Tag Archives: Gia Đình Phục Vụ Chúa

Gia Đình Phục Vụ Chúa

Gia Đình Phục Vụ Chúa Giô-suê 24:14-15 “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người …

Read More »