Tag Archives: Gia Phả Của Chúa Giê-xu

Gia Phả Của Chúa Giê-xu

Gia Phả Của Chúa Giê-xu Ma-thi-ơ 1:1-17 “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có …

Read More »