Tag Archives: Giá Trị của Lời Quở Trách

Giá Trị của Lời Quở Trách

Công-vụ Các Sứ-đồ 8:18-25 “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín” (Châm Ngôn 27:5). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời cầu xin và hành động của thuật sĩ Si-môn, chúng ta biết đức tin của ông như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời …

Read More »