Tag Archives: Giao Ước Thành Tín Của Chúa

Giao Ước Thành Tín Của Chúa

Thi-thiên 132:11-18 “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền Luật …

Read More »