Tag Archives: Giữ Nếp Sống Thanh Sạch Trong Gia Đình

Giữ Nếp Sống Thanh Sạch Trong Gia Đình

Giữ Nếp Sống Thanh Sạch Trong Gia Đình Gióp 1:1-5 “Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta …

Read More »