Tag Archives: Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa

Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa

  Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa I Cô-rinh-tô 1:4-9 “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lý do …

Read More »