Tag Archives: Hành Trình Theo Chúa (1)

Hành Trình Theo Chúa (1)

  Hành Trình Theo Chúa (1) Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình theo Chúa là gì? Sứ đồ Phao-lô …

Read More »