Tag Archives: Hành Trình Theo Chúa (2)

Hành Trình Theo Chúa (2)

  Hành Trình Theo Chúa (2) I Phi-e-rơ 2:18-25 “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »