Tag Archives: Hành Trình Thuộc Linh

Hành Trình Thuộc Linh

  Hành Trình Thuộc Linh Ê-phê-sô 4:17-24 “Phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành …

Read More »