Tag Archives: Hãy Cẩn Trọng trong Niềm Tin

Hãy Cẩn Trọng trong Niềm Tin

II Các Vua 21:1-9 “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng …

Read More »