Tag Archives: Hãy Gieo Để Gặt!

Hãy Gieo Để Gặt!

Truyền-đạo 11:3-6 “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn muốn nói gì …

Read More »