Tag Archives: Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem — Giê-rê-mi 6:1

Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem — Giê-rê-mi 6:1

Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem Giê-rê-mi 6:1 “…Chúa biết người thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu Danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác” (II Ti-mô-thê 2:19b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong mười hai chi phái chỉ có chi phái Bên-gia-min nhận được kêu gọi …

Read More »