Tag Archives: Hình Phạt Cho Người Không Ăn Năn

Hình Phạt Cho Người Không Ăn Năn

  Hình Phạt Cho Người Không Ăn Năn Giê-rê-mi 4:5-18 “Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả hình phạt …

Read More »