Tag Archives: Hoà tấu với bài hát “Sứ Mạng”

Hoà tấu với bài hát “Sứ Mạng”

Hoà tấu với bài hát “Sứ Mạng” HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »