Tag Archives: Hoàn Tất Công Trình–Nê-hê-mi 6:15-19

Hoàn Tất Công Trình–Nê-hê-mi 6:15-19

Hoàn Tất Công Trình Nê-hê-mi 6:15-19 “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu …

Read More »