Tag Archives: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 1:1-2 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công-vụ Các Sứ-đồ20:28). …

Read More »