Tag Archives: Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật?

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật?

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật? Trần Đình Tâm Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có …

Read More »