Tag Archives: Hội Thánh Giữa Trần Gian

Hội Thánh Giữa Trần Gian

Giăng 17: 6-17 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Giăng 17:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã cầu xin những điều gì cho …

Read More »