Tag Archives: Hội Thánh: Hy Vọng cho Trần Gian

Hội Thánh: Hy Vọng cho Trần Gian

Ma-thi-ơ 16:17-19 “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh được Chúa Giê-xu thành lập được đặt nền tảng trên ai và để …

Read More »