Tag Archives: Hội Thánh Sống Giữa Người Trần gian

Hội Thánh Sống Giữa Người Trần gian

Ma-thi-ơ 5:13-16; I Phi-e-rơ 2:11-12 “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12a). Câu hỏi …

Read More »