Tag Archives: Hội Thánh và Các Công Việc Trần Gian

Hội Thánh và Các Công Việc Trần Gian

Giăng 18:29-40 “Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng Nước Ta thuộc về thế gian này, thì đầy tớ của Ta sẽ đánh trận, đặng Ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay Nước Ta chẳng thuộc …

Read More »