Tag Archives: Hội Thánh và Phép Tắc Trần Gian

Hội Thánh và Phép Tắc Trần Gian

Rô-ma 13:1-7 “Vì Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu …

Read More »