Tag Archives: Hướng Về Đâu Sau Giáng Sinh?

Hướng Về Đâu Sau Giáng Sinh?

Mác 1:4-8 “Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Chúa Thánh Linh” (câu 7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông …

Read More »