Tag Archives: Hướng Về Điều Vĩnh Cửu

Hướng Về Điều Vĩnh Cửu

Hướng Về Điều Vĩnh Cửu II Cô-rinh-tô 4:16-18 “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ …

Read More »