Tag Archives: Kết Cuộc của Vị Vua Kiêu Ngạo

Kết Cuộc của Vị Vua Kiêu Ngạo

II Các Vua 19:29-34 “San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn trở về, ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lạy tại trong chùa Nít-róc, thần của mình, thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm” (câu 36a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa qua Tiên tri Ê-sai đã phán với Vua …

Read More »