Tag Archives: Kết Quả trong Tay Chúa

Kết Quả trong Tay Chúa

Thi-thiên 127:1-3 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả khẳng định quyền tể trị của Chúa thế nào trong Thi-thiên này? Có …

Read More »