Tag Archives: Khi Chúa Mở Đường

Khi Chúa Mở Đường

Khi Chúa Mở Đường Nê-hê-mi 2:1-8 “Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi” (câu 8c). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vẻ mặt ông Nê-hê-mi buồn rầu khi dâng rượu cho vua? Vua đã phản ứng …

Read More »