Tag Archives: Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa– Hê-bơ-rơ 10:19-25

Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa– Hê-bơ-rơ 10:19-25

Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa Hê-bơ-rơ 10:19-25 “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà con dân Chúa được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh? Ai là Thầy Tế Lễ Vĩ Đại? Trước …

Read More »