Tag Archives: Không Chịu Sự Sửa Dạy

Không Chịu Sự Sửa Dạy

  Không Chịu Sự Sửa Dạy Giê-rê-mi 2:29-30 “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái …

Read More »