Tag Archives: Kim Chỉ Nam cho Đời Sống

Kim Chỉ Nam cho Đời Sống

Kim Chỉ Nam cho Đời Sống Ê-xơ-ra 8:35-36 “Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, …

Read More »