Tag Archives: Kỷ Luật Trong Cuộc Đua

Kỷ Luật Trong Cuộc Đua

Kỷ Luật Trong Cuộc Đua I Cô-rinh-tô 9:24-27 “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh …

Read More »