Tag Archives: Làm Con Gặt Cho Chúa

Làm Con Gặt Cho Chúa

Làm Con Gặt Cho Chúa Giăng 10:39-42 “Ngài bèn phán cùng môn đệ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa tiếp tục phản …

Read More »