Tag Archives: Làm Việc trong Một Thế Giới Sa Ngã

Làm Việc trong Một Thế Giới Sa Ngã

Làm Việc trong Một Thế Giới Sa Ngã Sáng-thế Ký 3:1-24 “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ… ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi …

Read More »