Tag Archives: Lãnh Đạo Và Vâng Phục

Lãnh Đạo Và Vâng Phục

Ngày 9/11/2016. Lãnh Đạo Và Vâng Phục Giô-suê 5:13-15 “Người đáp: Không. Bây giờ Ta đến làm Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (Giô-suê 5:14). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu ông …

Read More »