Tag Archives: Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ Nê-hê-mi 3:1-2 “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa …

Read More »