Tag Archives: Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng

Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng

Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng II Sử-ký 29:1-11 “Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn Đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dáy khỏi nơi Đền Thánh đi” (câu 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia được nhận …

Read More »