Tag Archives: Loan Báo Tin Mừng Mọi Nơi Mọi Lúc

Loan Báo Tin Mừng Mọi Nơi Mọi Lúc

Công-vụ Các Sứ-đồ 17:16-34 “Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng hình ảnh nào để khởi đầu …

Read More »