Tag Archives: Lời Cầu Nguyện Tha Thiết

Lời Cầu Nguyện Tha Thiết

Thi-thiên 119:169-176 “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo Lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo Lời Chúa” (câu 169, 170). Câu hỏi suy …

Read More »