Tag Archives: Lời Cầu Nguyện từ Nơi Sâu Thẳm

Lời Cầu Nguyện từ Nơi Sâu Thẳm

Giô-na 2:1-7 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã cầu nguyện thế nào trong bụng cá? Ông tin …

Read More »