Tag Archives: Lời Hứa Lớn

Lời Hứa Lớn

Ê-sai 66:1-24 “Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục nói gì …

Read More »