Tag Archives: Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-13 “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm …

Read More »