Tag Archives: Lời Khuyên của Ông Ga-ma-li-ên

Lời Khuyên của Ông Ga-ma-li-ên

Công-vụ các Sứ-đồ 5:34-42 “Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ga-ma-li-ên là ai (câu 34, 22:3)? Ông đã đưa ra lời …

Read More »