Tag Archives: Lời Sự Sống

Lời Sự Sống

Giăng 6:59-65 “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (câu 63). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sau khi nghe Chúa phán thì môn đệ nói với Ngài rằng: “Lời này …

Read More »