Tag Archives: LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ

LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ

LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ Trần Đình Tâm Dẫn Nhập: Đa-ni-ên ở trong nhóm người Do Thái đầu tiên bị bắt qua Ba-by-lôn làm phu tù vào năm 605 BC, ông sống tại Ba-by-lôn trải qua nhiều đời vua, từ các vua của đế quốc Ba-by-lôn là …

Read More »